4mars_UV_webb-650-372

”Hur ska vi utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster?”

Det har varit den huvudsakliga frågeställningen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som 2012 initierades av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care. Projektet blickar bortom frågor om vinst i välfärden, och vid sitt slut, knappt tre år senare, har programmet bidragit till idéer om hur välfärdssektorerna kan utvecklas på både mikro- och makronivå. Projektet sammanfattas i sju fristående forskarrapporter, en slutrapport och en mängd seminarier och möten.

Forskningsprojektet har samlat några av Sveriges främsta välfärdsforskare och representanter från de största beställarna, utförarna, brukargrupperna och personalorganisationerna. På denna sida har vi samlat alla publikationer. Publikationen av varje rapport följdes också av seminarium, där författare och inbjudna experter diskuterade ämnet.

Välfärden är värd en bättre debatt – sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras 

Här sammanfattas programmet av företrädare från de initiativtagande organisationerna. En övergripande slutsats är att det i varje välfärdssystem finns inbyggda dilemman som inte kan lösas, bara balanseras.

Slutrapportens författare är:
Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet,
Andreas Bergström, vice vd Fores, Anna Krohwinkel, forskningsledare Leading Health Care,
Hans Winberg, generalsekreterare Leading Health Care.

Länk till slutseminariet

I välfärdsproduktionens gränsland

”Stuprör” är nog en av de vanligaste metaforerna när välfärdens organisation kommer på tal. Nästan lika vanligt är talet om ”hängrännor”, varmed man menar att vägar måste hittas för att inte elever, brukare, patienter eller de som arbetar i verksamheterna ska kunna ramla mellan stolarna. Välfärdens tjänster är så uppdelade att det är svårt att foga samman en helhet.

Rapporten är skriven av Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, och introducerar begreppet organisatoriska mellanrum som hjälper oss att förstå varför glappen uppstår och därmed anger förutsättningar för att fylla dem med värdeskapande innehåll.

Länk till seminariet

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer?

Trots att idén om att den offentliga sektorn bör upphandla fler innovationer för att få fram nya, kostnadseffektiva och kvalitets-höjande lösningar har funnits länge, spelar innovationsupphandling fortfarande en blygsam roll i offentlig sektor. I rapporten presenterar Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson en förklaringsmodell till varför innovationsupphandling i Sverige inte är mer omfattande. De identifierar tre övergripande hinder och ger också konkreta förslag till hur innovations- upphandlingarna ska kunna öka.

Länk till seminariet

Sociala innovationer i välfärden

Vivian Vimarlund, professor i informatik vid Handelshögskolan i Jönköping, belyser ännu inte uppmärksammade aspekter i debatten om framtidensvårdbehov, som kräver att organisationer inom vård och omsorg anpassar sitt utvecklingsarbete,  och fokuserar på förutsättningarna för ett E-hälsokonto och tillhörande E-hälsotjänster.

Länk till seminariet

Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund

Hur styr vi välfärden mot högre kvalitet? Hur ser vi till att välfärden inte bara uppfyller kvaliteter som är lätta att mäta, utan även mjukare värden? Hur kan vi få ut den bästa kombinationen av pris och kvalitet? När bör välfärdstjänster utföras i egen regi, upphandlas eller erbjudas med kundval? Det är några av frågorna som professor Mats Bergman besvarar.

Länk till seminariet

Civiliserade marknader – Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera välfärdens marknader.

Claes-Fredrik Helgesson guidar oss in i ett tvärvetenskapligt perspektiv på marknader – i pluralis – som studerats utifrån hur de faktiskt fungerar och inte hur de borde göra det. Hur ser målkonflikterna ut och hur kan dessa hanteras? Hur kan civiliserade marknader, det vill säga sådana som klarar av att balansera flera olika värden samtidigt, utformas?

Länk till seminariet

Vilken ojämlikhet är mest rättvis? – Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård

Anders Anell utreder den möjliga rollen för egenavgifter där patienter och brukare får betala merkostnaden för vård som prioriteras bort av huvudmännen. Denna lösning används redan inom vissa vårdområden i vissa landsting. En viktig fråga är om patientinflytande i kombination med egenavgifter motsvarar kraven på jämlikhet och rättvisa i vården. Rapporten nyanserar diskussionen om privat medfinansiering utifrån flera relevanta vinklar.

Länk till seminariet

Skolmarknaden – Nya vägar framåt

I början av 1990-talet möjliggjordes konkurrens och ökad valfrihet på skol- marknaden främst genom två reformer: införandet av skolpengen och det fria skolvalet. Fredrik Bergström och Emanuel Welander undersöker vilka konsekvenser reformerna har fått tjugo år senare och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för ett fritt val och konkurrens på skolmarknaden.

Länk till seminariet

Perspektiv på välfärden – konferens

Inom Uppdrag Välfärd arrangerades även en internationell konferens med framstående forskare, bland andra Andrei Shleifer, världens mest citerade nationalekonom. Se konferensen ”Perspektiv på välfärden” nedan: