Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag?

Med det här projektet inleder Fores en satsning där vi riktar ljuset mot en alltför ofta förbisedd grupp och deras integration – utrikes födda kvinnor. Statistiken visar att det tar längre tid för nyanlända kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden än för nyanlända män. Utrikes födda kvinnor har lägre sysselsättning och befinner sig i högre utsträckning utanför arbetsmarknaden jämfört med inrikes födda personer och utrikes födda män. En möjlig väg för att öka utrikes födda kvinnors sysselsättning och inkludering på arbetsmarknaden är genom eget företagande.

Företagande är en viktig del av etableringen i det svenska samhället och bidrar till sysselsättning, dels genom det egna företagandet men också genom att växande företag anställer fler. Från tidigare forskning vet vi att utrikes födda kvinnors entreprenörskap spelar en viktig roll för integrationen genom att de ofta anställer andra utrikes födda kvinnor. 

Utrikes födda kvinnor har en stor potential att driva företag med stark tillväxt i Sverige, förutom att de bidrar till integrationen bidrar de med nya affärsidéer, innovationer och nya perspektiv vilket skapar ett dynamiskt och konkurrrenskraftigt näringsliv. 

Fores hållning är att entreprenörskap, ökad sysselsättning och självbestämmande för nyanlända och utrikes födda kvinnor är en viktig komponent för att uppnå en hållbar och framgångsrik integration. Det är hög tid att vi börjar ta tillvara på den potential och kompetens som finns bland utrikes födda kvinnor.

Lansering

Antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap lanseras digitalt på Fores Youtube-kanal mellan den 10-12 juni 2020. Under tre dagar, tre teman och tillsammans med entreprenörer, forskare och politiker riktar vi fokus mot nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap: hur ser situationen ut idag? Vad behöver förändras för att underlätta för företagande? Vad vill politikerna och vilka lösningar ser vi framåt? Läs mer om lanseringen här!

Workshop och antologi

Med det här projektet vill Fores stärka förutsättningarna för att stimulera företagande bland utrikes födda kvinnor och bredda integrationsansvaret. Tillsammans med forskare, representanter från näringslivet och civilsamhället, politiker och målgruppen själva kartläggs och analyseras vilka hinder och svårigheter som finns i Sverige för nyanlända och utrikes födda kvinnors egenföretagande och minska gruppens väg ill arbete. 

Projektet består av två delar. Skrivande av forskningsantologin ”Framtidens chefer – nyanlända ch utrikes födda kvinnors väg in i entreprenörskap” där forskare och experter från olika discipliner undersöker hinder och svårigheter för gruppens egenföretagande utifrån både teori och fallstudie, och workshops där vi tillsammans med centrala aktörer försöker hittar konkreta vägar framåt.

Stockholm 15 oktober 2019 och Malmö 11 december 2019

Under två framåtblickande och lösningsorienterad workshops samlade Fores 35 engagerade och kunniga entreprenörer, tjänstemän och aktörer från civilsamhället och näringslivet för att diskutera nyanlända kvinnors entreprenörskap. Kompetens, nätverk, information och politikernas roll är några av de slutsatser som sammanfattar deltagarnas reflektioner.

Läs mer om workshopen 15 oktober här

Läs mer om workshopen 11 december här

Samarbeta med oss!

Är du ett företag, organisation eller annan aktör som vill bidra till att öka nyanlända kvinnors företagande? Samarbeta med oss! Vi är alltid intresserade av nya erfarenheter, perspektiv och idéer. Kontakta programchef Therese Lindström för att tala vidare.

Kontakt

Har du frågor om projektet, vill samarbeta med oss eller på annat sätt bidra till projektet, kontakta

Therese Lindström
Programchef, Migration- och integrationsprogrammet
Mail: therese.lindstrom@fores.se
Telefon: 073 97 97 889