Debattartikel: Fores inrättar nu tre temagrupper som utvecklar reformer

Tilltron till det demokratiska systemet och dess institutioner har försvagats. Samtidigt behöver vi både hantera ekonomiska utmaningar och stärka tryggheten. Svaret på detta är reformer, skriver tankesmedjan Fores, som inrättar tre temagrupper som ska utveckla reformerna.

Vi står inför många utmaningar idag, klimatförändringen och pandemin är bara två av dessa. De senaste åren har vi kunnat se skiften i samhällsutvecklingen och auktoritära idéströmningar. Tilltron till det demokratiska systemet och dess institutioner har försvagats, men även tilliten till varandra, media och akademin.

Förra året minskade BNP i hela EU med 6,3 procent. Även om tillväxten bedöms öka i år förändras vårt samhälle över lång tid när samhället stänger ned och tilliten minskar. Vi måste redan nu börja blicka framåt och ställa oss frågan – vad gör vi efter pandemin, hur ska vi hantera alla människors framtidsoro, de ekonomiska utmaningarna och samtidigt stärka tryggheten?

Vårt svar på detta är reformer som stärker tillväxten, tryggheten och tilliten i samhället.

Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt bortom pandemin och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Fores inrättar tre temagrupper som i tur och ordning ska analysera de tre T:na: tillväxt, trygghet och tillit.

Temagrupp 1 handlar om tillväxt och hållbar produktion. Hållbarhet och tillväxt måste gå hand i hand, samtidigt som tillväxten måste komma alla till del. Fokus för analysen är klimatomställning och konkurrenskraft. Hur har produktivitetstillväxten utvecklats under senare år och varför ger digitaliseringen inte gett större avtryck på denna? Automatiseringen och robotiseringen av produktionen skedde tidigt i Sverige men ännu har vi inte lyckats dra full nytta av Artificiell Intelligens. I vilken grad kan erfarenheter från pandemin nu bidra till en ökad digitalisering och effektivare produktionsmetoder på sikt? Hur väl är utbildningssystemet anpassat till ett helt digitaliserat samhälle? Vilka åtgärder krävs för att kompetensbristen ska kunna avhjälpas? Hur fungerar regleringarna på arbetsmarknaden? Kan företagen ställa om produktionen tillräckligt snabbt? Kan nya resurseffektiva, mer cirkulära affärsmodeller hantera klimatförändringarna bättre? En hållbar produktion är nödvändig på sikt för att öka välfärden och tryggheten.

Temagrupp 2 handlar om trygghet i ett brett perspektiv, både ekonomisk och social. Det handlar om socialförsäkringssystemen, jämlikhet, integration och hur polis, försvar och beredskap fungerar. Även här är digitaliseringen en viktig utgångspunkt. Temagruppen ska analysera omställningen på arbetsmarknaden med korta och flexibla anställningar och plattformsarbete. Hur ska trygghetssystemen utformas för att gig-arbetare ska känna sig trygga? Ska arbetslöshetsförsäkringen drivas i statlig regi? Hur ska föräldraförsäkringen utformas så att kvinnor och män oavsett läggning upplever att de är jämlika? Hur ska systemen utformas så att arbetslinjen upprätthålls samtidigt som den som blivit arbetslös känner ekonomisk trygghet? Hur ska ersättningssystemen anpassas när de utsätts för en exogen chock av det slag som den nuvarande pandemin är?

Ett av de största problemen på arbetsmarknaden i dag är den stora skillnaden i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda. Pandemin har förstärkt denna skillnad då många jobb som kan fungera som en språngbräda in på arbetsmarknaden har försvunnit. Grunden för att motverka främlingsfientlighet är jobb som har lägre trösklar in på arbetsmarknaden för våra invandrare. Hur ska utrikes födda kunna etablera sig i samhället?

Temagrupp 3 handlar om tillit som grundval i demokratin. Redan efter finanskrisen noterades att tilliten föll markant i de flesta länder inom OECD-området. I de diskussioner som förts kring pandemin spelar tillit en central roll. Utifrån den allmänna debatten tycks tilliten ha tagit skada, varför särskilda nya åtgärder krävs för att stärka förtroendet mellan medborgare och myndigheter. OECD:s forskning visar att tillit stärker tillväxtmöjligheterna. Förutsättningar för tillit kan skapas – eller brytas ner. Kultursektorn, den ideella sektorn och media är viktiga bärare av samhällets normsystem. På vilket sätt kan det sociala kapitalet stärkas? Vilket ansvar bör media ta när tilliten naggas i kanten? Detta gäller särskilt sociala media.

Ett annat viktigt område att belysa från ett tillitsperspektiv är omvandlingen av offentlig sektor i ett digitaliserat samhälle. Där befinner sig Sverige i dag i botten jämfört med andra OECD-länder. En ändamålsenlig modern förvaltning som transparent samverkar och samskapar med medborgare och privat sektor är central för att öka tilliten till våra institutioner. I temagruppens arbete ingår att analysera huvudmannaskapens betydelse och privata aktörers roll på olika områden inte minst inom hälso- och sjukvården.

Temagrupperna kommer att ges gott om tid att arbeta igenom frågeställningarna. Vi kommer att presentera arbetet på seminarier vid Fores och skriva översiktsrapporter som kommer belysa frågeställningarna. Fores är en grön och liberal tankesmedja som tror på en öppen och hållbar värld, frihet, alla människors lika värde och individens inneboende möjligheter. Vi är övertygade om att reformer som stärker tillväxten, tryggheten och tilliten bidrar till att värna demokratin och framtiden. Det behövs forskningsbaserade långsiktiga reformer för att möta de samhällsutmaningar som finns runt hörnet och bortom pandemin.

Lars Weinehall, ordförande, Fores
Ulrica Schenström, vd, Fores
John Hassler, professor, Stockholms universitet, Temagrupp 1
Eva Uddén Sonnegård, forskare, Ratio, Temagrupp 2
Mariell Juhlin, entreprenör, Policy Impact, Temagrupp 3

 

Publicerad på Dagens Opinion 26/2