Ändamålen helgar medlen?

Den 5 april 2023 lämnade regeringen ett förslag om införandet av preventiva tvångsmedel vidare till Lagrådet för remiss. Syftet med denna rapport är att diskutera hur förslaget och den bakomliggande utredningen förhåller sig till individens skydd för den personliga integriteten. Hur tungt väger individens rätt till personlig integritet egentligen i förslaget och är det förenligt med de rättighetsskydd Sverige har förbundit sig till?

I rapporten finner Elin Venholen att det nuvarande förslaget om preventiva tvångsmedel ökar riskerna för oberättigade intrång i individers personliga integritet. Fördelarna med tvångsmedlen uppväger inte nackdelarna, särskilt när det inte är säkert att åtgärderna är effektiva. I en situation där den enskilde ofta förlorar mot statens intresse måste förslagets förenlighet med skyddet för den personliga integriteten också bedömas i ljuset av de många repressiva åtgärder som just nu föreslås på tvångsmedelsområdet.

Om författaren

Elin Venholen är jurist från Uppsala universitet och under vårterminen 2023 praktikant på Fores.