Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn

Öppna data är information från myndigheter som kostnadsfritt kan vidareutnyttjas av allmänheten. Utifrån en bas av offentlig information kan företag och utvecklare framställa helt nya verktyg vilket höjer innovationstakten och bidrar både till ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning.

Detta är synergier som även offentlig sektor kan dra nytta av. När myndigheter tillgängliggör sina data möjliggörs nya kopplingar och variationen på hur det kan användas är gränslös.

I den här rapporten sammanställer författarna Kristina Olausson och Sara Müller den aktuella forskningen om effekter av olika kostnadsmodeller för information från offentlig sektor. De försöker även hitta de faktorer som är mest avgörande för en myndighet när den väljer att göra sin data tillgänglig för vidareutnyttjande. En central faktor för myndigheter som släpper sin data är inte i första hand ekonomisk utan att man anser sig bidra till samhällsnyttan.

Slutsatsen är att vi skapar störst samhällsnytta med ett pris som motsvarar en marginalkostnad för insamling, förvaring och distribution av data eller ingen avgift alls.