Bakgrund och framgång – vad avgör om företag växer? FORES Studie 2013:2

Även om vi vet att företagande är vanligt bland invandrare så vet vi nästan ingenting om hur pass framgångsrika dessa företag är.

Trots ett ökande intresse för entreprenörskap bland invandrargrupper saknas studier på förutsättningarna för tillväxt i invandrarledda företag. I denna rapport undersöker Karl Wennberg och Nedim Efendic omsättningstillväxt bland små- och medelstora aktiebolag ledda av utrikes födda, barn till utrikes födda eller personer med svensk bakgrund.

Karl Wennberg är docent på Handelshögskolan i Stockholm och vice VD på näringslivets forskningsinstitut Ratio. Han har forskat om entreprenörskap de senaste 10 åren och undervisat i Sverige, Spanien, England, USA och Australien. Hans senaste bok »Knowledge Intensive Entrepreneurship« (Edward Elgar Publishing) undersöker förutsättningarna för tillväxtorienterat entreprenörskap i Sverige.

Nedim Efendic är civilekonom och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsintressen omfattar bl.a. frågor som rör invandrares företagande, migration, tillväxt och internationalisering av småföretag. Tidigare jobbade han inom bank- och finansbranschen. Under 2014 är han gästforskare i USA.