Civiliserade marknader?

Marknaden har de senaste decennierna fått en allt viktigare roll som organiseringsprincip i produktionen och styrningen av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg.

Debatterna har bitvis varit högljudda kring förtjänster och brister med olika marknadsreformer. Ibland har teorier kring marknaders funktionssätt fått mer utrymme i diskussionerna än kunskap om marknaders faktiska funktionssätt.

Denna rapport fokuserar på välfärdssektorn utifrån en framväxande tvärvetenskaplig litteratur som samlas under begreppet marknadsstudier. Marknadsstudier inriktar sig på att undersöka vad det är som bidrar till att forma en marknad, vilka önskade och oönskade konsekvenser en marknads organisering kan få, samt hur marknader värnar olika värden som exempelvis likvärdighet, valfrihet och resurshushållning.

Perspektivet som presenteras i rapporten kompletterar den dominerande national- ekonomiskt färgade förståelsen av marknader. Fokus ligger på målkonflikter och deras hantering, så kallad värdebalansering. Detta är relevant för beslutsfattare på alla nivåer i arbetet med välfärdens marknader. Hur kan civiliserade marknader, det vill säga sådana som klarar av att balansera flera olika värden samtidigt, utformas?

Claes-Fredrik Helgesson är professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. I avhandlingen studerade han samspelet mellan teknisk utveckling och marknadsorganisering vid tillkomsten av det statliga telemonopolet i början av 1900-talet. Han har under de senaste 15 åren intresserat sig för hur marknader formas liksom för styrning, organisering och kunskapsbildning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning.

Under en period 2008-2009 var han huvudsekreterare för den statliga utredningen om patientens rätt som bland annat ägnade sig åt frågor rörande vårdval, vårdgaranti och regler för etablering av vård- givare inom den öppna specialiserade vården. Helgesson är redaktör och med- grundare för den internationella vetenskapliga tidskriften Valuation Studies.