Digital populism i Sverige

Av undersökningen framkommer att 61 procent av SD:s Facebook-anhängare tycker att politik är ett effektivt och flexibelt sätt att agera på, något som skiljer dem från anhängare till liknande partier i övriga länder som har deltagit i undersökningen.

Endast nio procent tyckte att det inte spelar någon roll vilket parti man röstar på och bara 14 procent höll med om att våld kan vara ett acceptabelt sätt att uppnå sitt politiska resultat. Det motsvarade siffran att våld är acceptabelt bland övriga Europeiska länder var 26 procent.

Vidare konstaterar Demos att merparten av SD-anhängare är unga män och två tredjedelar mellan 16 och 20 år. Enligt Demos undersökning var Sverigedemokraternas anhängare de yngsta av alla länder som deltog i rapporten.

Förutom att de är unga och huvudsakligen män, visar rapporten också att Sverigedemokratiska anhängarna på nätet har litet förtroende för andra människor. Bara 32 procent anser att man kan lita på andra människor. De har också lägre tilltro till myndigheter och andra samhällsinstitutioner än svensken i genomsnitt.

Dock är de nästan lika benägna att lita på de politiska partierna som resten av befolkningen. Detta är ett positivt tecken menar tankesmedjan Demos, då bland annat en undersökning i Storbritannien (UK Citizenship survey) visat ett samband mellan låg tillit till institutioner och benägenheten att anse att våld är legitimt för att nå sina mål. Demos framhåller också att de som svarat på enkäten tror att det går att förändra samhället via den demokratiska processen och menar att det är något positivt.

Lansering

Den 24 februari anordnade FORES ett seminarium tillsammans med tankesmedjan Demos (London, UK) som lanserade sin nya rapport (Digital Populism in Europe: Sweden). Rapporten samlar resultat från en unik undersökning där över 10 000 nätfans till högerpopulistiska partier i 12 länder tillfrågats om sitt politiska engagemang.

Jonathan Birdwell, Senior Researcher (Demos) inledde med att presentera huvudpunkterna i rapporten, och därefter följde en paneldiskussion med Martin Ådahl, moderator, med kommentarer från Jonathan Leman (Expo) och Emanuel Karlsten (konsult sociala medier och journalist). Demos enkätundersökning genomfördes under 2011 bland medlemmar i högerpopulistiska partiers Facebookgrupper. Bland Sverigedemokraternas 16 000 medlemmar besvarade 657 personer enkäten, och deras svar har nu sammanställts i delrapporten Populism in Europe: Sweden.

Jonathan Leman menade att bilden av Sverigedemokraternas anhängare som politiskt medvetna och aktiva stämmer överens med Expos bild. Såväl Leman som Birdwell betonade att ideologin är viktig för anhängarna och att det inte enbart handlar om en projektion av misslyckanden som debatten ibland ger sken av. Emanuel Karlsten påpekade att under de senaste åren har Sverigedemokraterna dragit till sig uppmärksamhet genom att på ett skickligt sätt använda sig av olika sociala medier, och att man genom detta når sina anhängare effektivt och snabbt.

Publiken välkomnades sedan att kommentera och ställa frågor. Bland annat diskuterade man den populistiska aspekten av politisk aktivism på nätet- på vilket sätt politiskt engagemang på internet skiljer sig från annan politik. Emanuel Karlsten menade att den populistiska aspekten av digital aktivism ligger i möjligheten att attrahera snabbt på kort tid. Jonathan Leman tillade att internet och sociala medier lämpar sig väl för att föra ut den sortens populistiska lösningar på komplexa samhällsproblem som kännetecknar partierna i undersökningen, vilket möjligen kan förklara varför de lyckas mobilisera så bra i just sådana sammanhang.

Jonathan Birdwell avslutade med att påpeka att högerpopulistiska partiers framväxt på internet är en angelägenhet för hela samhället, inte bara politiker och beslutsfattare utan också för tankesmedjor och andra institutioner som jobbar med liknande frågor. Oavsett om man håller med Sverigedemokraterna eller inte, bör man ta deras anhängares oro och engagemang på allvar, menade Birdwell.

I media

Expressen DebattSD-gillarna måste tas på större allvar

Sveriges RadioSD:are undersökta i en europeisk kartläggning

ExpoSD-sympatisörer kartlagda