Rätt riktning på guppig väg – analys av förslag till förändring av EU ETS

Den 15 juli 2015 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nytt direktiv för den europeiska utsläppshandeln EU ETS och dess fjärde period, som sträcker sig från år 2021 till och med år 2030.

EU ETS har sedan införandet 2005 ändrats vid ett flertal tillfällen, för att hantera de olika brister som visat sig över tid. Under senare år har diskussionen kring utsläppshandeln främst kretsat kring det stora överskott av utsläppsrätter som byggts upp under systemets andra fas, 2008-2012, och som medfört låga priser. För att hantera överskottet har EU beslutat att införa en så kallad marknadsstabilitetsreserv (MSR), vilket Fores analyserat här

 

Kommissionen förslag berör alltså perioden efter 2021 och berör flera av de centrala frågorna för utsläppshandelns framtid. I detta policy paper berörs särskilt:

  • Antal utsläppsrätter. När den årliga minskningen av utsläppsrätter skärps från 1,74% till 2,2% minskar antalet utsläppsrätter med drygt 550 miljoner för perioden 2021-2030. Samtidigt föreslår kommissionen att nära 450 miljoner utsläppsrätter som borde placerats utanför marknaden i den så kallade marknadsstabilitetsreserven görs tillgängliga genom fonden för nyetablerade verksamheter och den innovationsfond som ska främja teknikutveckling. Det innebär att 80% av minskningen äts upp.
  • Gratistilldelning. Kommissionens förslag att 57% av utsläppsrätterna årligen ska säljas på auktion innebär att industrins gratistilldelning stadigt minskar. Det gäller även branscher som hamnar på ETS ”koldioxidläckagelista” därför att de bedöms löpa särskilt stor risk att slås ut av priset på utsläppsrätter. Istället för att som nu minska antalet fria utsläppsrätter för samtliga på nuvarande lista, bör listan uppdateras så att de verksamheter som är allra mest utsatta vid ett högre utsläppsrättspris får en större andel fri tilldelning.
  • Auktionsintäkter. Den svenska basindustrin hade hoppats på förslag om en harmoniserad kompensation av höjda elpriser som följd av utsläppsrättspriserna. Någon sådan föreslår inte kommissionen och det är enligt rapporten rätt avvägning.

Ladda ner policydokumentet som pdf

Läs Fores remissyttrande här

Pressmeddelande

Författare
Daniel Engström Stenson, chef för Fores klimat- och miljöprogram.