Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete

Den här studien undersöker vad som skiljer kommuner åt i deras arbetsmarknadsintegration av personer som beviljats asyl. Rapporten redogör för vilka faktorer som ökar sannolikheten för en nyanländ att komma i arbete. Slutsatserna visar bland annat att kommunens storlek inte är avgörande för hur väl kommunen lyckas med arbetsmarknadsintegrationen av skyddsbehövande.

Ofta pekas mindre kommuner på landsbygden ut som förlorare i integrationsdebatten. Den här rapporten visar att det går att lyckas med integration i alla typer av kommuner. Studien tittar på vilka faktorer som påverkar flyktingars arbetsmarknadsintegration både på individ- och kommunnivå såväl som på bostadsområdesnivå. Bland studiens slutsatser ser vi bland annat:

  • Att befolkningstätheten eller befolkningsmängden i en kommun inte är avgörande för gruppens arbetsmarknadsintegration.
  • Personer inom gruppen med gymnasieutbildning har i genomsnitt 40% större sannolikhet att komma i arbete jämfört med de med endast grundskoleutbildning.
  • Som första arbetsplats är offentlig sektor, bemanningsföretag, och hotell-/ restaurangverksamhet framträdande. Riktade insatser för att stärka dessa yrkesgrupper kan därför stärka arbetsmarknadsintegrationen för personer som beviljats asyl.
  • Ju högre andel inhemskt födda i ett bosättningsområde desto större är sannolikhet att de kommer i arbete. Personer ur gruppen som flyttar till en kommun där deras vuxna släktingar bor har lägre sannolikhet att komma i arbete.

Om författarna

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och forskare på Ratio. Han är författare till ett femtiotal vetenskapliga artiklar och sju böcker om bland annat företagande, regional ekonomisk utveckling och arbetsmarknadsfrågor.

Emilie Videnord har en master i nationalekonomi och arbetar som forskningsassistent på Uppsala universitet. Tidigare forskade hon på Ratio om överutbildning och arbetsmarknadsmatchning bland inrikes och utrikes födda.

Åsa Bråmå är fil. dr. i kulturgeografi och har tidigare forskat vid Uppsala universitet och Linköpings universitet. Hennes forskning rör främst de processer som skapar och reproducerar etnisk och socioekonomisk boendesegregation i svenska städer.

Media

Alla kommuner har chans att lyckas med integrationen, Oskar Adenfelt och Karl Wennberg, 9 december 2019, Dagens Samhälle

Från asyl till arbete, , 12 december 2019, SVT Nyheter

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Oskar Adenfelt
Biträdande programchef, Migration och integration
oskar.adenfelt@fores.se