Lär av Storbritannien och använd klimatlagen

Denna policy brief bedömer hur Storbritanniens oberoende kommitté för klimatförändringar (CCC) påverkat utformningen av landets klimatpolitik, och vilka lärdomar Sverige kan dra av detta. Fores drar fyra slutsatser för hur politiker och civilsamhälle bättre kan ta tillvara på rådets rekommendationer, och hur rådets arbete kan effektivisera.

Det svenska klimatpolitiska rådet är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om.

Klimatpolitiska rådet är en helt central del av Sveriges klimatpolitiska ramverk; lika viktigt som Sveriges klimatmål i sig. När Sverige antog klimatramverket 2017, låg den brittiska klimatlagen till grund för den svenska utformningen. Det finns anledning att återigen blicka mot Storbritannien eftersom det svenska rådet nu är på plats och påbörjat arbetet för att ta ett helhetsgrepp om den svenska klimatpolitiken. Utifrån en analys av CCC och dess påverkan på Storbritanniens klimatpolitik drar Fores fyra slutsatser för arbetet med det svenska klimatpolitiska rådet:

  1. Regeringen bör utreda om ytterligare personal och resurser ska tillsättas det klimatpolitiska rådet för att möjliggöra ett effektivt arbete som får genomslag
  2. Klimatpolitiska rådet bör ta lärdom av motsvariga råd i Storbritannien och Danmark och formulera sina rekommendationer tydligt och på ett sätt som enkelt möjliggör uppföljning.
  3. Civilsamhället bör bevaka den svenska klimatlagen och responsen klimatpolitiska rådet får
  4. Det svenska klimatpolitiska rådets rekommendationer och regeringens svar på dessa bör inkluderas i klimathandlingsplanen som ska presenteras i oktober.

Om författarna

Mette Kahlin McVeigh är chef för Klimatprogrammet på Fores. Med en bakgrund inom politik och kommunikation är hon väl insatt i de internationella klimatförhandlingarna, Sveriges energipolitik och den svenska klimatdebatten.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Mette Kahlin McVeigh
Chef, Klimatprogrammet
mette.kahlin.mcveigh@fores.se

Ruben Henriksson
Assisterande chef, Klimatprogrammet
ruben.henriksson@fores.se