Migration: Europe’s challenge

I antologin behandlas den europeiska migrationsdebatten, men även förslag på nya angreppssätt ges.

Genom att jämföra de europeiska ländernas erfarenheter med varandra – samt även gentemot Kanada – förespråkas en mer arbetsorienterad immigrationspolitik, där genomförandet av välfärds- och arbetsmarknadsreformer, både kan skapa ett system som leder till integration genom deltagande, likväl som ekonomisk tillväxt.

Studien är utgiven av European Liberal Forum (ELF) i samarbete med Fores och Centre Forum.