Politikens förmåga att hantera digitaliseringen: Riksdag och riksdagspartier

Denna policy brief ämnar kartlägga digitaliseringen som sam­hälls­­fråga genom att granska hur begreppet han­te­rats i den svenska riksdagen under de senaste åren, därigenom försöka art­bestämma begreppet samt göra en nu­läges­analys av riksdagspolitikens syn­bara förmåga att hantera en så pass gräns­överskridande, historiskt avgörande fråga.

Denna policy brief är ett försök att göra ett kortfattat och pedagogiskt nedslag i hur befintliga föreställningar om digitali­ser­in­gen som samhällskraft tycks fördelas partipolitiskt och har förändrats över tid.

Be­hovet av fortbildning, rådgivning och bättre informationsunderlag för politikerna är stort. Därför är denna policy brief  inriktad mot att presen­tera en rad produktiva åtgärder, samt peka ut befintliga goda källor till fortbildning och kompetensförstärkning beträffande digi­ta­li­sering.

Skillnaden är stor mellan riksdagspartiernas prioritering av digitalisering som politisk fråga.  Vi ser kanske framför allt att digitalisering är ett begrepp som kan fyllas med olika innebörd, beroende på aktör, och den bredare sakpolitiska agendan för denna aktör. Digi­talisering är också ett begrepp som skär tvärs igenom politiska kategorier och tillhörande kanslier.

I motionerna kopplas digitalisering till inrikespolitiska budgetval, alltså en fråga om fördelning av resurser. Om tillräckliga investeringar görs, tycks många av motionerna mena, ges en rad olika positiva samhällseffekter. Ytterst få motioner betonar digitalisering som ett verktyg för att hantera klimat-problem.

Om författaren

Jonas Andersson Schwarz är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Han intresserar sig för digitaliseringen av medierna, inte minst dess följder både på individuell och strukturell nivå. På senare tid har han främst forskat och skrivit om digitala plattformar och social nätverkslogik. På Fores arbetar han som sakkunnig och forskare för programområdet Digitala Samhället, och ser hur digitalisering blivit en allt mer central fråga för organiseringen av samhället i stort.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Jonas Andersson Schwarz
Forskare, Digitala samhället, Fores
jonas.andersson.schwarz@fores.se