Temagrupper

Fores har bildat tre temagrupper som har i uppdrag att belysa viktiga aspekter i den svenska ekonomin där det finns utrymme för utvecklingsarbete. Syftet i temagrupperna ska vara att skriva forskningsöversikter som är transparanta och läsvänliga och som företrädesvis utmynnar i några policyslutsatser. Temagrupperna behandlar i tur och ordning tillväxt, trygghet och tillit: de tre T:na om man så vill.

Tillväxt

Temagrupp 1 behandlar tillväxtens olika delar där produktiviteten är en viktig komponent. En utgångspunkt för arbetet är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad och vad det kan betyda för tillväxten. För att fler ska kunna få ökad välfärd måste produktiviteten öka. Temagruppen ska bland annat studera hur utbildningssystemet och arbetsmarknadens regleringar kan bidra till ökad tillväxt. Temagruppen ska också analysera klimatförändringarna och hur en hållbar utveckling ska kunna komma till stånd så att medborgarna får en ökad välfärd.

Trygghet

Temagrupp 2 behandlar omvärldsförändringarna från ett trygghetsperspektiv. Även i denna temagrupp är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad en utgångspunkt. En fråga är hur omställningen kan underlättas och hur socialförsäkringssystemen måste förändras för att skapa trygghet – både ekonomisk och social – i de nya anställningsformerna (egenanställningar, plattformsarbete m.m.). Föräldraförsäkringen bör också studeras med utgångspunkten att alla människor har lika värde i sin föräldraroll. Ytterligare en viktig del i temagruppens arbete är att analysera nattväktarstatens roll.

Tillit

Temagrupp 3 behandlar tillit i ett brett perspektiv. Det handlar både om tillit mellan medborgare i personliga relationer och i relation till samhällets institutioner. Detta är viktigt inte minst ur ett tillväxtperspektiv då forskning visar att hög tillit och hög tillväxt har ett positivt samband. Den sektor som verkar ifrågasättas i pandemins spår är äldrevården och sjukvården. Temagruppen ska analysera hur styrningen av sjukvårdssektorn fungerar och ta fasta på hur tilliten kan öka för den svenska sjukvården. Men än viktigare är att upprätthålla hög tillit så att inte demokratin ifrågasätts. I uppdraget ingår att analysera sociala medier som har en viktig roll att fylla i detta sammanhang.