Personlig integritet på nätet

Debatten om personlig integritet på Internet är ofta extremt polariserad. På ena sidan står de som säger att personlig integritet inte är något att bry sig om; har man inget att dölja, då har man inget att oroa sig för.

På den andra sidan står de som menar att IT-samhället är inkörsporten till ett kontrollsamhälle vi bara kan ana vidden av ännu. De vill att allt, eller i alla fall så mycket som möjligt, ska vara krypterat och inlåst.

En mer balanserad ståndpunkt är att hävda att IT visserligen hotar vår personliga integritet, men att det finns andra fördelar med tekniken som uppväger detta. Ökad effektivitet och minskade kostnader inom produktion, logistik och transporter är vanliga argument.

Denna avvägning är dock ofta svår att göra eftersom det inte är helt lätt att formulera i ord vad förlorad personlig integritet innebär. Fördelarna med IT har sällan det problemet.

Syftet med Personlig integritet på nätet är att ge utvecklare – av IT-system såväl som av samhällssystem och policyer – verktyg för att hantera frågor som rör personlig integritet; en skrift som ska kunna komma till handfast nytta i utvecklingsprojekt. Dessa verktyg inkluderar förhållningssätt, metoder och tekniker. Läsaren ska få en förståelse för IT och nätets inverkan på personlig integritet, i både negativ och positiv bemärkelse, vilket kräver en problematisering av användningen av en alltför snäv definition av begreppet. Målet är att boken ska tillföra begreppet såväl bredd som djup.