Strandskydd och riksintressen – och mark till bostäder

Ett av problemen på bostadsmarknaden är brist på billig mark i attraktiva lägen. Den här rapporten ser över regler kring strandskydd och riksintressen, som en pusselbit att frigöra mer mark till bostäder.

Rapportens första del behandlar regler kring strandskydd. Sedan länge har diskussionerna om strandskydd och byggande främst handlat om landsbygden. Men, om startpunkten är att underlätta landets bostadsförsörjning är det kanske i städerna som strandskyddet behöver justeras? Rapportens andra del diskuterar dagens regler om riksintressen. Reglerna tillåter idag i vissa fall ingen avvägning mellan värdet av ett riksintresse och andra värden, såsom byggande. Rapporten ger flera förslag som skulle kunna underlätta för byggande.

 

Om författaren

Eidar Lindgren har en utbildningsbakgrund från Lantmäteri vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), med en teknisk licentiatavhandling om strandskyddsbestämmelsernas tillämpning. Han har under närmare 40 år undervisat i plan- bygg- och miljörätt och har även lång erfarenhet från kommunalt arbete med plan- och byggfrågor. Under senare år har han utöver arbete med forskning och undervisning vid KTH även medverkat som expert eller sekreterare i ett flertal statliga utredningar kring plan- och bygglagen och miljöbalken.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
Vice vd, samt chef, Ekonomiska reformer och entreprenörskap, Fores
E-post: andreas.bergstrom@fores.se