Schenström: Grundlagsutredningen räcker inte för att rädda den liberala demokratin 

I en tid när den liberala demokratin är hotad är det viktigt att vår demokrati är stark nog att stå emot populistiska nycker och påtryckningar. Grundlagsutredningens förslag för att stärka demokratin är bra, men mer måste göras för att skydda vår rättsstat från auktoritära förändringar och i förlängningen den liberala demokratin. 

Fores ser positivt på samtliga förslag i utredningen som förstärker grundlagens ställning och domstolarnas oberoende. Fores är särskilt positiva till utredningens förslag om förstärkta majoritetskrav vid riksdagsbeslut för grundlagsändring, idén om en särskild sammansättning för Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen att döma i principiella frågor samt förslagen för att motverka politisk påverkan på domstolarna. Det är tydligt att utredningen sett de hot som blivit verklighet i andra länder som har politiserat domstolarna och infört mer repressiv och auktoritär politik. Utredningen hade kunnat gå längre och bland annat föreslagit högre ställda kvalificerade majoritetskrav vid vissa grundlagsändringar, som föreslås i Fores policypapper Konstitutionellt självförsvar på 2000-talet.

Trots detta är det viktigt att vi inte är naiva över de risker som kvarstår. Idag är det nästan regel att regeringen kör över Lagrådet trots kraftig kritik. Fores hade önskat ytterligare förstärkningar av Lagrådets roll och yttranden som skydd mot att riksdagen stiftar lag i strid med grundlagarna eller drastiskt inskränker de medborgerliga fri- och rättigheterna. 

Endast grundlagarna kan dock inte skydda den liberala demokratin. De flesta kränkningarna av fri- och rättigheter sker i vanlig lag, inte genom grundlagsändringar. Just nu ligger ett flertal utredningar på regeringens bord med lagförslag som innebär långtgående rättighetsinskränkningar av bland annat rättssäkerheten och den personliga integriteten. Den enskildes rätt får i nästan samtliga fall stå tillbaka för statens eller majoritetens intresse. Samtidigt saknas ett effektivt system för den enskilde att utmana rättighetsinskränkande lagstiftning. Här måste mer göras.

Försvaret av demokratin är inte starkare än medborgarnas stöd och förtroende för den liberala demokratins statsskick och leveransförmåga. Det behövs därför också reformer som löser de problem som befolkningen bekymrar sig för och som upprätthåller statens åtaganden i samhällskontraktet. 

Den liberala demokratin är idag hotad från flera håll. Enligt V-Dems senaste demokratirapport är även demokratin i Sverige på tillbakagång. Utöver en förstärkt konstitution behöver såväl ledande politiker som medborgarna delta i försvaret för den liberala demokratin så som vi känner den. 

Fores kommer därför istället för ett remissvar på grundlagsutredningen kalla till samtal med relevanta aktörer för att diskutera hur vi kan förstärka den liberala demokratins självförsvar. 

Läs grundlagskommitténs betänkande

SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende