Mathias Fridahl rapporterar direkt från Glasgow

Läs mer på Fores COP26-blogg!

Två personer har nyanställts av Fores. Anna Willman – nationalekonom från London School of Economics och Markus Barnevik Olsson – statsvetare från Lunds Universitet, båda ska arbeta med att stärka upp inom framförallt klimatområdet. 

Under våren har Fores genomgått en omorganisation och tre arbetsgrupper har tillsatts, trygghet, tillväxt och tillit. Trygghet leds av ek. dr. och forskare vid Ratio, Eva Uddén Sonnegård, tillväxt leds av professor John Hassler, och tillit leds av Policy Impacts VD Mariell Juhlin. Målet för respektive grupp är att ta fram forskningsbaserade policyförslag för att bidra till en spänstigare debatt och samhällsförändring.

Tankesmedjan Fores lanserar ett projekt som ska leda fram till reformer inom områdena tillväxt, trygghet och tillit, dessa tre respektive grupper leds av välrenommerade nationalekonomer.

Fores har bildat tre temagrupper som har i uppdrag att belysa viktiga aspekter i den svenska ekonomin. Syftet i temagrupperna ska vara att skriva forskningsöversikter som utmynnar i reformer.

  • Sverige står inför många utmaningar. Vi ser hur tillväxten minskat och vårt samhälle förändras nu när samhället stänger ned och tilliten minskar. Vi måste redan nu börja blicka framåt och ställa oss frågan – vad gör vi efter pandemin, hur ska vi hantera alla människors framtidsoro, de ekonomiska utmaningarna och samtidigt stärka tryggheten, säger Ulrica Schenström, VD Fores.
  • Vårt svar på detta är reformer som stärker tillväxten, tryggheten och tilliten i samhället. Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt bortom pandemin och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Fores inrättar tre temagrupper som i tur och ordning ska analysera de tre T:na: tillväxt, trygghet och tillit, avslutar Schenström.

Fakta

Tillväxt

Temagrupp 1 behandlar tillväxtens olika delar där produktiviteten är en viktig komponent. En utgångspunkt för arbetet är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad och vad det kan betyda för tillväxten. För att fler ska kunna få ökad välfärd måste produktiviteten öka. Temagruppen ska bland annat studera hur utbildningssystemet och arbetsmarknadens regleringar kan bidra till ökad tillväxt. Temagruppen ska också analysera klimatförändringarna och hur en hållbar utveckling ska kunna komma till stånd så att medborgarna får en ökad välfärd.

Leds av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Trygghet

Temagrupp 2 behandlar omvärldsförändringarna från ett trygghetsperspektiv. Även i denna temagrupp är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad en utgångspunkt. En fråga är hur omställningen kan underlättas och hur socialförsäkringssystemen måste förändras för att skapa trygghet – både ekonomisk och social – i de nya anställningsformerna (egenanställningar, plattformsarbete m.m.). Föräldraförsäkringen bör också studeras med utgångspunkten att alla människor har lika värde i sin föräldraroll.

Leds av Eva Uddén Sonnegård, dr. nationalekonomi och forskare vid Ratio

Tillit

Temagrupp 3 behandlar tillit i ett brett perspektiv. Det handlar både om tillit mellan medborgare i personliga relationer och i relation till samhällets institutioner. Detta är viktigt inte minst ur ett tillväxtperspektiv då forskning visar att hög tillit och hög tillväxt har ett positivt samband. Den sektor som verkar ifrågasättas i pandemins spår är äldrevården och sjukvården. Temagruppen ska analysera hur styrningen av sjukvårdssektorn fungerar och ta fasta på hur tilliten kan öka för den svenska sjukvården. Men än viktigare är att upprätthålla hög tillit så att inte demokratin ifrågasätts. I uppdraget ingår att analysera sociala medier som har en viktig roll att fylla i detta sammanhang.

Leds av Mariell Juhlin, nationalekonom och VD vid Policy Impact

Kontakt

Ulrica Schenström
Vd, Fores
E-post: ulrica.schenstrom@fores.se

David Redebo
Press och kommunikation, Fores
E-post: david.redebo@fores.se

Tilltron till det demokratiska systemet och dess institutioner har försvagats. Samtidigt behöver vi både hantera ekonomiska utmaningar och stärka tryggheten. Svaret på detta är reformer, skriver tankesmedjan Fores, som inrättar tre temagrupper som ska utveckla reformerna.

Vi står inför många utmaningar idag, klimatförändringen och pandemin är bara två av dessa. De senaste åren har vi kunnat se skiften i samhällsutvecklingen och auktoritära idéströmningar. Tilltron till det demokratiska systemet och dess institutioner har försvagats, men även tilliten till varandra, media och akademin.

Förra året minskade BNP i hela EU med 6,3 procent. Även om tillväxten bedöms öka i år förändras vårt samhälle över lång tid när samhället stänger ned och tilliten minskar. Vi måste redan nu börja blicka framåt och ställa oss frågan – vad gör vi efter pandemin, hur ska vi hantera alla människors framtidsoro, de ekonomiska utmaningarna och samtidigt stärka tryggheten?

Vårt svar på detta är reformer som stärker tillväxten, tryggheten och tilliten i samhället.

Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt bortom pandemin och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Fores inrättar tre temagrupper som i tur och ordning ska analysera de tre T:na: tillväxt, trygghet och tillit.

Temagrupp 1 handlar om tillväxt och hållbar produktion. Hållbarhet och tillväxt måste gå hand i hand, samtidigt som tillväxten måste komma alla till del. Fokus för analysen är klimatomställning och konkurrenskraft. Hur har produktivitetstillväxten utvecklats under senare år och varför ger digitaliseringen inte gett större avtryck på denna? Automatiseringen och robotiseringen av produktionen skedde tidigt i Sverige men ännu har vi inte lyckats dra full nytta av Artificiell Intelligens. I vilken grad kan erfarenheter från pandemin nu bidra till en ökad digitalisering och effektivare produktionsmetoder på sikt? Hur väl är utbildningssystemet anpassat till ett helt digitaliserat samhälle? Vilka åtgärder krävs för att kompetensbristen ska kunna avhjälpas? Hur fungerar regleringarna på arbetsmarknaden? Kan företagen ställa om produktionen tillräckligt snabbt? Kan nya resurseffektiva, mer cirkulära affärsmodeller hantera klimatförändringarna bättre? En hållbar produktion är nödvändig på sikt för att öka välfärden och tryggheten.

Temagrupp 2 handlar om trygghet i ett brett perspektiv, både ekonomisk och social. Det handlar om socialförsäkringssystemen, jämlikhet, integration och hur polis, försvar och beredskap fungerar. Även här är digitaliseringen en viktig utgångspunkt. Temagruppen ska analysera omställningen på arbetsmarknaden med korta och flexibla anställningar och plattformsarbete. Hur ska trygghetssystemen utformas för att gig-arbetare ska känna sig trygga? Ska arbetslöshetsförsäkringen drivas i statlig regi? Hur ska föräldraförsäkringen utformas så att kvinnor och män oavsett läggning upplever att de är jämlika? Hur ska systemen utformas så att arbetslinjen upprätthålls samtidigt som den som blivit arbetslös känner ekonomisk trygghet? Hur ska ersättningssystemen anpassas när de utsätts för en exogen chock av det slag som den nuvarande pandemin är?

Ett av de största problemen på arbetsmarknaden i dag är den stora skillnaden i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda. Pandemin har förstärkt denna skillnad då många jobb som kan fungera som en språngbräda in på arbetsmarknaden har försvunnit. Grunden för att motverka främlingsfientlighet är jobb som har lägre trösklar in på arbetsmarknaden för våra invandrare. Hur ska utrikes födda kunna etablera sig i samhället?

Temagrupp 3 handlar om tillit som grundval i demokratin. Redan efter finanskrisen noterades att tilliten föll markant i de flesta länder inom OECD-området. I de diskussioner som förts kring pandemin spelar tillit en central roll. Utifrån den allmänna debatten tycks tilliten ha tagit skada, varför särskilda nya åtgärder krävs för att stärka förtroendet mellan medborgare och myndigheter. OECD:s forskning visar att tillit stärker tillväxtmöjligheterna. Förutsättningar för tillit kan skapas – eller brytas ner. Kultursektorn, den ideella sektorn och media är viktiga bärare av samhällets normsystem. På vilket sätt kan det sociala kapitalet stärkas? Vilket ansvar bör media ta när tilliten naggas i kanten? Detta gäller särskilt sociala media.

Ett annat viktigt område att belysa från ett tillitsperspektiv är omvandlingen av offentlig sektor i ett digitaliserat samhälle. Där befinner sig Sverige i dag i botten jämfört med andra OECD-länder. En ändamålsenlig modern förvaltning som transparent samverkar och samskapar med medborgare och privat sektor är central för att öka tilliten till våra institutioner. I temagruppens arbete ingår att analysera huvudmannaskapens betydelse och privata aktörers roll på olika områden inte minst inom hälso- och sjukvården.

Temagrupperna kommer att ges gott om tid att arbeta igenom frågeställningarna. Vi kommer att presentera arbetet på seminarier vid Fores och skriva översiktsrapporter som kommer belysa frågeställningarna. Fores är en grön och liberal tankesmedja som tror på en öppen och hållbar värld, frihet, alla människors lika värde och individens inneboende möjligheter. Vi är övertygade om att reformer som stärker tillväxten, tryggheten och tilliten bidrar till att värna demokratin och framtiden. Det behövs forskningsbaserade långsiktiga reformer för att möta de samhällsutmaningar som finns runt hörnet och bortom pandemin.

Lars Weinehall, ordförande, Fores
Ulrica Schenström, vd, Fores
John Hassler, professor, Stockholms universitet, Temagrupp 1
Eva Uddén Sonnegård, forskare, Ratio, Temagrupp 2
Mariell Juhlin, entreprenör, Policy Impact, Temagrupp 3

 

Publicerad på Dagens Opinion 26/2

Det är mycket verkstad och lite snack på Fores för tillfället. Nedan följer en redogörelse för vad och vilka projekt vi har igång för tillfället, och vilka projekt som ligger planerade. 

TEMAGRUPPER: TILLVÄXT, TRYGGHET OCH TILLIT

Arbetet i Temagrupperna Tillväxt, Tillit och Trygghet är igång och kommer under 2021 till stor del att utgöras av det stora ELF-projektet Rise and Shine. Det ska produceras en stor mängd seminarier, policy papers och rundabordssamtal. Detta kommer vara det stora arbetet på Fores under 2021. 

FORESAKADEMIN 

Foresakademin håller på att ta form och kommer att ledas av två rektorer som inom kort kommer att offentliggöras. Utbildningen kommer innefatta fyra helger samt en examensdag under 2021. Talarna kommer vara de främsta inom deras respektive disciplin och reformmakeriet. Även böcker och studiematerial kommer att skickas ut. Första träffen kommer dessvärre behöva genomföras digitalt då pandemin fortsätter med tomma konferenslokaler. 

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN 

Fores och Studieförbundet Vuxenskolan har ett demokratiprojekt tillsammans på temat att värna den liberala demokratin. Vi kommer att göra en seminarieserie om fyra seminarier och antologin Va?! Är vår demokrati hotad? där flertalet namnkunniga personer kommer att bidra med ett kapitel. SV kommer att skapa ett interaktivt studiematerial och förhoppningen är att vi ska nå ut brett till allmänheten. 

Detta arbete har redan inletts och så fort pandemin är på tillbakagång ska seminarieserien sättas igång. 

SATSNING: PILOTPROJEKT FORES VÄST 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan startar vi pilotprojektet Fores väst som ska öka Fores närvaro i västra Sverige. Pandemin har försenat projektet, men så snart det är möjligt påbörjas samarbetet. 

POLARISERING 

Under 2020 kommer Fores påbörja ett projekt om polarisering/ökad ojämlikhet i Sverige. Projektet är inspirerat av Institute for Fiscal Studies (IFS) Deaton Review. Vår ambition är att replikera detta arbete utifrån en svensk kontext. Projektets uppdrag är att analysera ojämlikhetens karaktär och undersöka vilka ojämlikheter som är de allvarligaste. Något som både Långtidsutredningen liksom kommande jämlikhetskommissionen inte beaktar och därför är denna satsning av högsta relevans.

Projektet ska fortlöpa över en tvåårsperiod och ska bedrivas i två parallella och kompletterande delar: en publikationsdeloch en seminarieserie. Publikationen ska innehålla en kartläggning av potentiella ojämlikheter (liknande IFS-publikationen), en beskrivning av dess orsaker samt förslag på åtgärder. Projektledare och redaktör för publiceringen är Anders Björklund, professor emeritus i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms Universitet. Medverkande vid seminarierna kommer vara forskare, som också förväntas författa ett kapitel i antologin, inom området och panelen kommer bestå av övriga samhällsrelevanta aktörer. Genom denna utformning förväntar vi oss att få god spridning av arbetet och nå både beslutsfattare, politiska företrädare och civilsamhället. 

AMIF – ”Den subjektiva integrationen 2” 

EU-finansierat integrationsprojekt som pågår till December 2022 tillsammans med projektpartners Institutet för framtidsstudier, World Values Survey och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Avsikten med projektet är att förstå hur värderingar och sociala normer förändras i samband med migranters flytt till Sverige och hur information och intervention bäst kan utformas för en effektiv integrationsprocess. Genom möta migranterna innan avresa till Sverige och följa dem efter ankomst mäts hur värderingar och sociala normer förändras över tid. Därutöver kartläggs varierande utfall beroende på var i Sverige de hamnar och vilka insatser som givits. 

MISTRA – Climate Action Materialities 

En seminarieserie, med tillhörande policy papers, med följande ämnen: Projekt 1: Lifecycle literacy 

Projekt 2: Climate impacts of digital infrastructure 

Projekt 3: Material boundaries for proposed climate actions 

Projekt 4: Visualizing alternative climate materialities 

Fores kommer delta i flera delar av projekten.

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Har du fötterna rotade i liberala och demokratiska värderingar och vill lära dig det politiska hantverket med reformer, opinionsbildning och ideologiska fördjupningar?

Med start våren 2021 sätter Tankesmedjan Fores akademi igång. Utbildningen har tagits fram i en tid då den värld vi är vana vid snabbt förändras. Extrema värderingar håller på att omkullkasta den rådande världsordningen och den globaliserade världen håller på att stängas. Fores erbjuder nu en spetsutbildning för dig som vill lära dig hur man kan göra något åt det.

Upplägg

Utbildningen pågår i ett år och deltagarna träffas fysiskt en gång i månaden och därutöver sker digitala träffar då vi djupdyker i reformmakeriets värld. Med några av Sveriges allra mest namnkunniga nationalekonomer, politiska djur och reformivrare som talare kommer du få en djupare kunskap om hur man bedriver opinionsbildning, tar fram reformer och lära dig det politiska hantverket på riktigt.

Vi söker dig som har en bakgrund som politiskt engagerad och du bör ha tagit dina första poäng vid högskola och/eller universitet.

Ansökan

Din ansökan består av tre delar:

Skicka din ansökan till foresakademin@fores.se senast 1 februari 2021.

Vid frågor om akademin, vänligen kontakta Joakim Liljeberg.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

FORES, in partnership with the Embassy of Germany and the Embassy of France, is pleased to host a webinar on the integration of migrant women into the labour market. What can Sweden, France and Germany learn from each other?

Date: Tuesday the 17th of November 2020
Time: 10.00-12.00 CET
Location: Fores Youtube

In Sweden, the government’s goal is for women and men to have the same conditions and opportunities for economic independence. At the same time, reports have shown that migrant women frequently receive less integration support in terms of hours of language training and labour market measures. It takes time for a woman to get established into the labour market compared with migrant men.

This is not only the case of Sweden, an OECD report shows that it takes longer for migrant women to gain a foothold in the labour market compared to men in all of Europe. Despite many differences in population size and amount of migrants, Sweden, Germany and France face the same challenges when it comes to integrating migrant women into the labour market.

The three countries have different policy approaches towards migrant women and several different integration efforts in place. We have invited experts from Sweden, Germany and France to discuss the countries’ different measures to promote the integration of migrant women. What can the countries learn from each other? What are the specific challenges? And what are the lessons learned?

The webinar will provide an opportunity to compare and contrast approaches to integration and labour market policy in a time where thousands of migrant women are entering the european labour markets for the first time. 

On stage

Moderator

Therese Lindström, Head of the Migration and Integration Program, FORES – Forum for Reforms, Entrepreneurship & Sustainability.

Dr. Carola Burkert

has been working as a Senior Researcher at the Institute for Employment Research (IAB) in Germany since 2005 and has headed the working group “Migration und Integration”; to the end of 2010.

Susanne Ackum

Ph.D. in Economics, Former State Secretary at the Ministry of Finance and Audit General and Director-General (Institute for Labour Market and Education Policy Evaluation (IFAU)).

Catherine Wihtol de Wenden

is Director of research emerita at CNRS, specialised in international migration as a political scientist. She teaches at Sciences Po, Paris.

Sofia Altafi

is co-founder and chairman of the Ester Foundation; an organization that since 2012 has worked to support immigrant women entrepreneurs. In 2015, she received her PhD from the Stockholm School of Economics with a dissertation on credit ratings in the Indian microfinance sector.

Josefine Palmqvist Schultz

is the project manager for the project “Equal entry” run by the Swedish Public Employment Service (PES). Equal entry is a research and labour market integration project applying an intervention designed for newly arrived immigrants, women in particular.

Petra Ornstein

is the researcher for the project “Equal entry” run by the Swedish Public Employment Service (PES).

 

Watch

Contact

For questions about the webinar, please contact Therese Lindström.

Fores anordnar i januari varje år en konferens om ”Framtidens integration” med olika aktuella teman. Syftet med dessa konferenser är att lyfta och belysa frågor av vikt inom området, att bidra med underlag för beslut baserat på vetenskapliga grunder och kunskap, ge en plattform för diskussion för och med mottagare av integrationsåtgärder och skapa en mötesplats för olika aktörer inom området. 

Framtidens integration 2021

Varmt välkommen till konferensen Framtidens integration! För sjunde året i rad ägnar vi en dag åt Sveriges framtida integrationsarbete, i år på temat “Unga vuxna på väg ut i arbetslivet”. Mer information om konferensen och hur du deltar hittar du här!

Tidigare års konferenser

2020: Framtidens integration – det delade ansvaret
2019: Framtidens integration 2019
2018: Vägar till integration

Integration – det delade ansvaret

”Framtidens integration” är en del av Fores arbete på integrationsområdet. På Fores vill vi skapa en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som vill verka för en förbättrad integration och som tror på migrationens möjligheter. Genom att bidra med saklig och vetenskaplig grund för diskussion om hur integration kan förbättras, dela goda exempel och skapa en mötesplats vill vi verka för det delade ansvaret. Läs mer här!

Kontakt

Har du frågor om kommande konferens, vill du bidra till vårt arbete eller vill du samarbeta med oss vid nästa års konferens? Kontakta programchef Therese Lindström för att tala vidare.