Publikationer

See you in court

Climate litigation is more often being admitted in court and this development is likely to continue. This means that governments and corporations could increasingly be held to their legislative and policy climate change commitments. It also means that a healthy climate is beginning to be seen as a part of human rights. In this publication, the author discusses four cases of climate litigation errands being brought to court.

Smarter investments in transport infrastructure

Experience shows that investments in transport infrastructure often do not end up as planned. Costs are often underestimated and projects are delayed. One possible way to reduce the problems is to involve the private sector more. This can be done with Public-Private Partnerships (PPP) and other forms of contracts for designing, building, financing and managing an asset.

Migrationsinfo för alla: femte utgåvan

Den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Framtidens chefer

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag?

Bostadsmarknadens risker

Hur väl fungerar spelreglerna på ägar- och hyresmarknaden? Den här rapporten adresserar frågor om bostadsmarknadens risker och ger läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav.

Remissvar: Negativa utsläpp är nödvändiga

Fores anser att användandet av negativa utsläpp är nödvändigt för att uppnå de svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp år 2045, nettonegativa utsläpp efter år 2045 samt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader Celsius.

Hur ska lägenheter fördelas?

I den här rapporten studerar Fredrik Kopsch hur bostadsfördelning genom kö påverkar inkomstsegregation. Studien jämför genomsnittliga inkomster mellan områden för de som fått lägenheter och de som inte fått lägenheter genom kösystemet. Vidare argumenterar Kopsch för att kötider blir onödigt långa när systemet är uppbyggd som det är idag, och föreslår nya reformalternativ för en effektivare bostadsmarknad.

Arbetsmarknad i förändring

Sverige, liksom många andra länder, genomgår stora förändringar drivna av digitalisering och automatisering. Det medför att helt nya affärsmodeller och konkurrenter etableras. Är dagens svenska system och resurser rätt allokerade för att möta behoven av omställning på arbetsmarknaden framöver?